Zi贸艂kowski - Ma艅kowski Kursy Bukmacherskie

przez Kod Bonusowy z by Kod Bonusowy
Zi贸艂kowski - Ma艅kowski Kursy Bukmacherskie

Wielkimi krokami zbliz虈a sie台 KSW 66, a wraz z ta台 gala台 pojedynek Zio虂艂kowski - Man虂kowski: kursy bukmacherskie na te台 walke台 znajdziecie juz虈 w Fortunie. Kto jest faworytem tego pojedynku? Sprawdz虂cie analize台 walki wieczoru na KSW 66 od KodBonusowy! W tej chwili zak艂ady bukmacherskie na starcie Man虂kowski vs Zio虂艂kowski wskazuja台 na wygrana台 tego drugiego. Kurs na zwycie台stwo Zio虂艂kowskiego z Man虂kowskim to 1.58. Z kolei jego rywal moz虈e liczyc虂 na wartos虂c虂 przelicznika ro虂wna台 2.38. Kursy na walke台 Zio虂艂kowski - Man虂kowski obejmuja台 jednak nie tylko zdarzenia w trybie 1X2. Przeczytajcie nasza台 analize台 i sprawdz虂cie, jakie jeszcze zak艂ady na walke台 Man虂kowski - Zio虂艂kowski znajdziecie u bukmachero虂w.

1. Kiedy odbe台dzie sie台 walka Zio虂艂kowski - Man虂kowski?

Jak juz虈 wiecie, starcie pomie台dzy Borysem Man虂kowskim, a Marianem Zio虂艂kowskim be台dzie jednoczes虂nie walka台 wieczoru podczas KSW 66. Event zosta艂 zaplanowany na 15 stycznia 2022 roku. Fina艂owa walka gali powinna rozpocza台c虂 sie台 oko艂o godziny 23:00. Na miejsce wydarzenia wybrano Netto Arene台 w Szczecinie.

2. Zio虂艂kowski vs Man虂kowski - bilans walk. Kto ma lepszy?

Obaj zawodnicy posiadaja台 na swoim koncie ponad 30 stoczonych walk w formule MMA. Mimo tego, z虈e maja台 bardzo bogata台 kariere台 (takz虈e w samym KSW), nie mieli jeszcze okazji mierzyc虂 sie台 ze soba台. Przyjrzyjmy si臋 zatem, jak wygl膮daj膮 ich dotychczasowe osi膮gni臋cia, co z pewno艣ci膮 b臋dzie pomocne dla os贸b, kt贸re poszukuj膮 informacji jak obstawia膰 walki KSW online.

Marian Zio虂艂kowski ma minimalnie lepszy bilans pojedynko虂w od Borysa Man虂kowskiego - wynika to jednak tylko z tego, z虈e 鈥淕olden Boy鈥 ma na swoim koncie jedna台 stoczona台 walke台 wie台cej.

Zio虂艂kowski moz虈e pochwalic虂 sie台 rekordem 23-8-1. Co ciekawe, tylko raz widzielis虂my go w oktagonie w 2021 roku. 24 kwietnia, podczas KSW 60, jego rywalem by艂 Maciej Kazieczko. Walka zakon虂czy艂a sie台 poddaniem w 2. rundzie starcia. Zio虂艂kowski wygra艂 takz虈e poprzednia台 walke台 - z Romanem Szyman虂skim. Wo虂wczas 鈥淕olden Boy鈥 znokautowa艂 swojego rywala w 4. rundzie.

Z kolei rywal Zio虂艂kowskiego, Borys Man虂kowski nie ma za soba台 z虈adnego profesjonalnego starcia w formule MMA w ostatnim roku. Poprzedni raz, kiedy Man虂kowski walczy艂 profesjonalnie w formule MMA jest datowany na 19 grudnia 2020 roku. Wtedy to jego przeciwnikiem by艂 Artur Sowin虂ski, a Man虂kowski wygra艂 przez decyzje台 se台dzio虂w. Jednak w poprzednim roku, Man虂kowski wysta台pi艂 na gali Fame MMA, podczas kto虂rej zmierzy艂 sie台 w boksie z inna台 legenda台 KSW, Normanem Parke. Ten pojedynek ro虂wniez虈 zakon虂czy艂 sie台 na punkty i ponownie go虂ra台 by艂 鈥淒iabe艂 Tasman虂ski鈥. Bilans Man虂kowskiego to 22-8-1.

鈥淭he Tasmanian Devil鈥 jest o wiele niz虈szy od swojego najbliz虈szego rywala. Zio虂艂kowski ma 185 cm wzrostu, a Man虂kowski 170 - i w s虂wiecie MMA jest to bardzo duz虈a ro虂z虈nica. Przek艂ada sie台 ona ro虂wniez虈 na zasie台g ramion obu zawodniko虂w. Biora台c takz虈e pod uwage台 bardzo dobre umieje台tnos虂ci bokserskie Mariana Zio虂艂kowskiego, moz虈na w ciemno zak艂adac虂, z虈e be台dzie chcia艂 on wykorzystac虂 te台 sytuacje台.

3. Zio虂艂kowski - Man虂kowski Zak艂ady Bukmacherskie

Tak, jak wspomnielis虂my na samym pocza台tku naszego tekstu, kursy bukmacherskie na walk臋 Borys Man虂kowski vs Marian Zio虂艂kowski sa台 juz虈 doste台pne w niekto虂rych portalach do obstawiania. Na te台 chwile台 zak艂ady na Zio虂艂kowski vs Man虂kowski znajdziecie np. w Fortunie. Moz虈na jednak byc虂 pewnym, z虈e tuz虈 przed wydarzeniem, kursy na to starcie pojawia台 sie台 ro虂wniez虈 w ofercie bukmachera STS.

U obu tych bukmachero虂w moz虈ecie zgarna台c虂 atrakcyjne bonusy na start dla nowych uz虈ytkowniko虂w. W przypadku Fortuny moz虈ecie liczyc虂 na bonus o wartos虂ci nawet 2720 PLN - sk艂ada sie台 na niego premia cashback do 600 PLN, bonus od drugiej wp艂aty do 2100 PLN, a takz虈e voucher bez depozytu na zak艂ady w kwocie 20 PLN. Jes虂li chcecie skorzystac虂 z bonusu w Fortunie, wystarczy, z虈e wykorzystacie nasz rejestracyjny link aktywacyjny w celu rejestracji w tym portalu.

Z kolei premia w STS to kwota do 1459 PLN. W jej sk艂ad wchodzi freebet w kwocie 29 PLN, zak艂ad bez ryzyka do 200 PLN, a takz虈e bonus od premierowego depozytu do 1230 PLN. W przypadku marki STS, wystarczy, z虈e wpiszecie has艂o BCVIP podczas rejestracji. Z虈eby przejs虂c虂 do ekranu rejestracji w STS, wystarczy, z虈e uz虈yjecie linku do STS, doste台pnego takz虈e w tym artykule.

Najlepsi polscy bukmacherzy!

Wracaja台c jednak do kurso虂w na walke台 Man虂kowski - Zio虂艂kowski. Zak艂ady bukmacherskie maja台 swojego jednego faworyta i jest nim 鈥淕olden Boy鈥. Zio虂艂kowski moz虈e liczyc虂 na kurs ro虂wny 1.58. Dla poro虂wnania, stawiaja台c 1 PLN na wygrana台 Borysa Man虂kowskiego moz虈na wygrac虂 2.38 PLN (nie uwzgle台dniaja台c podatku). Oczywis虂cie, to nie jedyne kursy bukmacherskie na walke台 Zio虂艂kowski - Man虂kowski jakie znajdziecie w Fortunie.

Obstawianie walki Man虂kowski - Zio虂艂kowski jest moz虈liwe na kilkanas虂cie ro虂z虈nych sposobo虂w. Do dyspozycji macie zak艂ady na liczbe台 rund pojedynku, moz虈liwy nokaut czy zakon虂czenie walki w konkretnej rundzie starcia. Dodatkowo, naszym zdaniem wci膮偶 s膮 atrakcyjne kursy na walke台 Man虂kowski - Zio虂艂kowski, wi臋c warto sprawdzi膰 wszystkie dost臋pne opcje typowania w Fortunie.

4. Typy bukmacherskie na Man虂kowski - Zio虂艂kowski

Wyz虈ej moglis虂cie zapoznac虂 sie台 z doste台pnymi zak艂adami bukmacherskimi na walke台 Zio虂艂kowskiego z Man虂kowskim, a jakie sa台 nasze typy na ten pojedynek? Co虂z虈, bukmacherzy nie bez powodu stawiaja台 鈥淕olden Boya鈥 w roli faworyta nadchodza台cego starcia. Po pierwsze, Zio虂艂kowski be台dzie broni艂 pasa mistrzowskiego - co w perspektywie ewentualnego zakon虂czenia walki na punkty stawia go w nieco uprzywilejowanej sytuacji.

Ponadto, Zio虂艂kowski dysponuje ro虂wniez虈 o wiele lepszymi warunkami fizycznymi, o czym pisalis虂my w poprzednich fragmentach tego artyku艂u. Sa台dzimy, z虈e 鈥淕olden Boy鈥 be台dzie da台z虈y艂 do walki w sto虂jce, by wykorzystac虂 swoje dobre umieje台tnos虂ci bokserskie. Z kolei Man虂kowski - wre台cz odwrotnie. Wydaje sie台, z虈e jest on s虂wiadomy zalet swojego przeciwnika, o czym wspomina艂 ro虂wniez虈 Marian Zio虂艂kowski.

Borys jest dobrym pie台s虂ciarzem i trzeba przyznac虂, z虈e zawsze fajnie boksowa艂. Widac虂, z虈e sto虂jka sprawia mu frajde台 i dobrze sie台 w niej czuje. Jego styl nieco przypomina styl Mike鈥檃 Tysona. Nawet chyba Borys kiedys虂 sam o tym mo虂wi艂, z虈e sie台 na nim wzoruje. Boks wie台c ma naprawde台 dobry, ale wydaje mi sie台, z虈e przede wszystkim, najmocniejsza台 strona台 Borysa sa台 zapasy. O ile w starciu bokserskim z Normanem Parkiem, Borys pokaza艂 sie台 z dobrej strony, to jednak w walce MMA z Marcinem Wrzoskiem czy Arturem Sowin虂skim widac虂 by艂o, z虈e nastawia艂 sie台 na zapasy. Mys虂le台, z虈e w naszym pojedynku be台dzie podobnie i w艂as虂nie do zapaso虂w be台dzie Borys da台z虈y艂. - Marian Zio虂艂kowski, 藕r贸d艂o: MMA pl

Wydaje sie台, z虈e jes虂li Man虂kowski szybko nie sprowadzi Zio虂艂kowskiego do parteru, moz虈e miec虂 duz虈e k艂opoty by pokonac虂 swojego przeciwnika. Z naszej strony, nie przewidujemy ro虂wniez虈, z虈e ta walka zakon虂czy sie台 nokautem. Dos虂c虂 powiedziec虂, z虈e w starciach obu zawodniko虂w na przestrzeni ostatnich trzech lat pad艂 tylko jeden nokaut - we wspomnianej juz虈 walce Zio虂艂kowskiego z Szyman虂skim. W sytuacji, gdy nie dojdzie do zakon虂czenia pojedynku przed czasem, sa台dzimy, z虈e wygra go Zio虂艂kowski. Dlaczego?

Z dwo虂ch prostych powodo虂w: jes虂li Man虂kowski nie be台dzie zdecydowanie przewaz虈a艂 nad 鈥淕olden Boyem鈥, nie wygra tego pojedynku. Jako, z虈e jest on pretendentem do tytu艂u, se台dziowie moga台 nieco 鈥渋naczej鈥 patrzec虂 na punktowanie tego starcia. W tej sytuacji, jes虂li walka Man虂kowski vs Zio虂艂kowski zakon虂czy sie台 decyzja台 se台dzio虂w, 鈥淒iabe艂 Tasman虂ski鈥 musi pokazac虂 swoja台 zdecydowana台 wyz虈szos虂c虂 na przestrzeni ca艂ego pojedynku.

Reasumuja台c nasze dwa typy bukmacherskie na walke台 Zio虂艂kowski - Man虂kowski to wygrana 鈥淕olden Boya鈥, a takz虈e zakon虂czenie walki na punkty.

Je艣li interesujesz si臋 innymi federacjami to jeste艣 w dobrym miejscu. Na naszym portalu znajdziesz ju偶 PashaBiceps - Owca WK Kursy Bukmacherskie i typy na t臋 walk臋.

5. Transmisja walki Zio虂艂kowski - Man虂kowski. Gdzie obejrzec虂?

Od momentu, kiedy platforma Viaplay przeje台艂a prawa do transmisji gal KSW, nie dos虂wiadczymy relacji telewizyjnej z tego eventu. Podobnie jest z walka台 Zio虂艂kowski - Man虂kowski. Transmisja tego starcia be台dzie doste台pna jedynie w formie live streamu. Znajdziecie go na stronie Viaplay, gdzie moz虈ecie wykupic虂 abonament do tej us艂ugi w kwocie 34 PLN miesie台cznie. To jedyne miejsce, gdzie dost臋pna b臋dzie transmisja walki Man虂kowski - Zio虂艂kowski na KSW 66. Co oczywiste, Viaplay be台dzie relacjonowa艂o ro虂wniez虈 pozosta艂e starcia z KSW 66.

6. Marian Zio虂艂kowski - Borys Man虂kowski (FAQ)

6.1 鉂 Walka Zio虂艂kowski - Man虂kowski: kiedy i gdzie?

Starcie zosta艂o zaplanowane na KSW 66. Be台dzie to jednoczes虂nie walka wieczoru podczas tego eventu. Odbe台dzie sie台 on 15 stycznia 2022 roku.

6.2 鉂 Gdzie znalez虂c虂 zak艂ady na walke台 Zio虂艂kowski - Man虂kowski?

W tej chwili sa台 one doste台pne w Fortunie. Moz虈na sie台 jednak spodziewac虂, z虈e zak艂ady bukmacherskie na walke台 Zio虂艂kowskiego z Man虂kowskim znajda台 sie台 ro虂wniez虈 w ofercie portalu STS. Do obu tych bukmacher贸w znajdziecie kody bonusowe na naszym portalu.

6.3 鉂 Jakie sa台 kursy bukmacherskie na Man虂kowski - Zio虂艂kowski?

Na walk臋 Zi贸艂kowski - Ma艅kowski Kursy Bukmacherskie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co: 1.58 na zwycie台stwo 鈥淕olden Boya鈥 oraz 2.38 na 鈥淒iab艂a Tasman虂skiego鈥.

skomentuj Zi贸艂kowski-Ma艅kowskiKursyBukmacherskie
Komentarze (0)
Graj odpowiedzialnie